De Ecoschilder

Created with Sketch.

 Klantbehoefte: De Ecoschilder wil weten hoe hij sociale impact kan maken met zijn bedrijf, naast de ecologische impact die hij al realiseert. 

 

Geboden dienstverlening: Begeleiding bij het uitvoeren van een probleemanalyse en het ontwikkelen van een impactstrategie met behulp van de verandertheorie-methodiek. 

 

Outputs: De Ecoschilder heeft een verandertheorie waarin concreet staat beschreven welke sociale impact De Ecoschilder wil bereiken, bij wie én op welke manier hij dat precies gaat doen. 

 

Effecten: De Ecoschilder heeft meer duidelijkheid gekregen over wat hij wil bereiken en hoe hij dat kan doen. Ook heeft dit begeleidingstraject geholpen bij het maken van keuzes en heeft De Ecoschilder een beter beeld van wat er allemaal bij komt kijken bij sociaal ondernemen.  

Gemeente Altena

Created with Sketch.

Klantbehoefte: De Gemeente Altena wil het programma Bestuurlijke Vernieuwing zo impactvol mogelijk doorontwikkelen en uitrollen.  

 

Geboden dienstverlening: Een impactmanagementtraject bestaande uit werksessies met leden uit het programmateam, wethouders en de gemeentesecretaris gericht op het concretiseren van de impactstrategie van het programma Bestuurlijke Vernieuwing.

 

Outputs: Gemeente Altena heeft een aantal werksessies ontvangen en beschikt over een uitgewerkte impactstrategie gevisualiseerd middels een verandertheorie. In deze strategie is 

is vastgesteld welke impact het programma bij de drie doelgroepen (inwoners, raad + B&W, gemeenteambtenaren) beoogt, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoe de gewenste impact precies tot stand komt en welke aannames daarbij worden gemaakt. Ook is de impactstrategie gevisualiseerd in een verandertheorie.

 

Effecten: De stakeholders hebben consensus bereikt over de doelen van dit programma, de activiteiten die nodig zijn en wie wanneer welke rol moet oppakken. Ook hebben zij inzicht gekregen in de veranderlogica van de activiteiten uit het programma en hebben ze ervaring opgedaan met het toepassen van de verandertheorie-methodiek.

Frisse Wind Heerlen

Created with Sketch.

Klantbehoefte: Frisse Wind Heerlen wil haar impactstrategie concreter maken zodat de link tussen activiteiten en beoogde impact duidelijker wordt en een basis wordt gelegd voor een latere impactmeting.

 

Geboden dienstverlening: Faciliteren van diverse online en offline werksessies met projectteam en bestuur en daarnaast 1-op-1 begeleiding en training van de Manager Projecten bij het ontwikkelen van de impactstrategie in de vorm van een verandertheorie en het valideren van deze verandertheorie bij diverse groepen stakeholders. 

 

Outputs: Frisse Wind Heerlen beschikt over een gevalideerde verandertheorie en het team is getraind in impactgericht werken en het opstellen van een verandertheorie inclusief relevante aannames en contextfactoren. 

 

Effecten: Het projectteam en het bestuur hebben meer inzicht gekregen in de concrete effecten die zij met de activiteiten van Frisse Wind Heerlen bereikt kunnen worden. Ook kunnen zij beter onderbouwde keuzes maken om bepaalde activiteiten wel of niet uit te voeren en weten ze aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen om de beoogde impact te bereiken. Frisse Wind Heerlen is ook beter in staat om intern en extern te communiceren en motiveren wat ze wil bereiken en hoe ze dat doet.

VSB fonds

Created with Sketch.

Klantbehoefte: Het VSBfonds heeft behoefte aan begeleiding van een groep initiatiefnemers in Amsterdam Zuidoost bij het opstellen van een subsidiabel plan ter onderbouwing een Wijkimpuls subsidie met als doel het versterken van jongeren in Amsterdam Zuidoost. 

 

Geboden dienstverlening: Ontwikkelen en faciliteren van twee werksessies waarin initiatiefnemers onderling kennis maken, een analyse maken van de problemen die jongeren in Amsterdam Zuidoost ervaren en de oorzaken daarvan, een gezamenlijk doel formuleren en inzicht krijgen in de manier waarop elk initiatief bijdraagt aan dat gezamenlijke doel.  

 

Outputs: VSBfonds heeft twee werksessies ontvangen met initiatiefnemers en medewerkers van het VSBfonds en een schematische samenvatting van de probleemanalyse en oplossingsrichtingen.

 

Effecten: De initiatiefnemers en de medewerkers van VSBfonds hebben elkaar en elkaars initiatief leren kennen, hebben inzicht gekregen in elkaars visies op de problematiek van jongeren en de onderliggende oorzaken, en hebben oplossingsrichtingen geformuleerd.

Avance Impact / Zorgbelang Brabant | Zeeland

Created with Sketch.

Als freelancer voor Avance Impact opdracht uitgevoerd voor: Zorgbelang Brabant | Zeeland

 

Klantbehoefte: Zorgbelang Brabant | Zeeland heeft tijdelijk een impactmanager nodig om de taken van de eigen impactmanager over te nemen die met zwangerschapsverlof is, zodat het in gang gezette proces om impactgerichter te werken kan worden voortgezet. 

 

Geboden dienstverlening: Uitvoeren van taken als samen met de medewerkers de impactstrategie van Zorgbelang Brabant | Zeeland formuleren, impactadviestrajecten uitvoeren voor de Stérk. Brabant community en het provinciaal programma Digitalisering, ondersteunen bij de ontwikkeling van impactproducten en de impactcomponent in marktopdrachten en nieuwe impactcoaches opleiden.

 

Outputs: Zorgbelang Brabant | Zeeland heeft o.a. een doorleefde impactstrategie in de vorm van een verandertheorie ontvangen, een handleiding voor het impactvoller maken van de eigen projecten en enkele impactproducten (impactroutekaart). Daarnaast hebben twee medewerkers een training tot impactcoach ontvangen. 

 

Effecten: De medewerkers van Zorgbelang Brabant | Zeeland en diverse Brabantse initiatieven hebben meer inzicht gekregen in welke impact zij via hun activiteiten realiseren, bij wie en op welke manier deze impact precies tot stand komt. Enkele medewerkers hebben geoefend met het impactvoller maken van hun projecten en twee medewerkers zijn in staat om hun collega’s en klanten van Zorgbelang Brabant | Zeeland te begeleiden bij impactgerichter werken.